+48 604-43-82-45

 Hotel Krynica poszukuje wykonawców na następujące prace oraz towary. 

Data składania ofert na wymianę wykładzin i paneli do 25 marca 2019

WAŻNE INFORMACJE DLA  OFERENTÓW SKŁADAJĄCYCH SWOJE OFERTY

1.Hotel Krynica informuje, iż w celu zachowania  konkurencyjnego wyboru wykonawców nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z zastrzeżeniem  dotyczącym nie otrzymania żadnej oferty.

Przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Hotelem Krynica Marzena Labuda lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Hotelu Krynica Marzena Labuda lub osobami wykonującymi w imieniu Hotelu Krynica Marzena Labuda czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą , polegające w szczególności na :

  • Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
  • Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
  • Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
  • Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

W związku z powyższym  Hotel Krynica Marzena Labuda prosi oferenta aby składając swoją ofertę  załączał stosowne oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym tj. z Hotelem Krynica Marzena Labuda

  1. Hotel Krynica Marzena Labuda informuje iż oferty niezgodne ze specyfikacją zamówienia  nie zostaną rozpatrzone.
  2. Kryterium wyboru oferty będzie najkorzystniejsza cena.

4.Ponadto Hotel Krynica Marzena Labuda informuje iż w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym unieważni postępowanie  związane z wyborem wykonawcy