+48 604-43-82-45

W związku z realizacją projektu ,, Modernizacja Hotelu Krynica ’’ dofinansowanego w ramach działania 4.2,,Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność’’ w ramach Priorytetu 4.,,Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze’’

Hotel Krynica poszukuje wykonawców na następujące prace oraz towary. 

1 zakup szaf o szer.60 cm szt. 21
2 zakup szaf o szer.80 cm  szt. 4
3 zakup szaf o szer. 95 cm z pawlaczem   szt. 2
4 zakup biurek  szt. 27
5 zakup krzeseł tapicerowanych szt. 55
6 zakup łóżek tapicerowanycho wymiarach 90×200  szt. 42
7 łóżka podwójne tzw.małżeńskie szt. 3
8 zakup stolików szt. 6
9   lodówki        szt. 27
10 szafka na lodówkę w wym. 55x50x76 szt. 27
11 zakup luster szt. 27
12 zakup szafek/stolików nocnych szt. 55
13 panele załóżkowe mb 70
14 zakup i wymiana zasłon  kpl 42
15 zakup i wymiana karniszy  mb 86
16 zakup i wstawienie  zaluzji typu plisa szt. 39
17 zakup i montaż systemu zdalnego dostępu do pokoi i hotelu komplet 1
18 przeniesienie gniazd elektrycznych i kontaktów w pokojach szt. 106
19 przeniesienie gniazd teleinformatycznych szt. 54
20 malowanie pokoi m2 1524
21 zakup lampek nocnych szt. 54
22 zakup i montaż wieszaków pod telewior szt. 23
23 zakup fototapet na fizelinie szt. 27

WAŻNE INFORMACJE DLA  OFERENTÓW SKŁADAJĄCYCH SWOJE OFERTY:

Ofertę należy złożyć :

– osobiście w recepcji Hotelu Krynica

– pocztą na adres Hotel Krynica, 82-120 Krynica Morska, ul. Orzechowa 4

– pocztą elektroniczną na adres hotel@krynicahotel.pl lub marzenka@krynicahotel.pl

Szczegółowych informacji udziela: Dariusz Labuda tel. 602 348 890, darek@krynicahotel.pl Wybór oferty nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia terminu składania oferty.

 

Oferta zostanie oceniona przez Zamawiającego w oparciu o:

* kryterium ceny , gdzie punktacja będzie liczona według wzoru:

                               C = Cmin/Cwn x 100 pkt  x waga kryterium

C – ilość punktów

Cmin – cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych

Cwn – cena zaproponowana przez rozpatrywanego wykonawcę n

Waga – 80%

 * kryterium terminu gwarancji, gdzie punktacja będzie liczona według wzoru:

                                    T = Twn/Tmax x 100 pkt x waga kryterium

T – ilość punktów

Twn – termin gwarancji zaoferowany przy rozpatrywanej ofercie n

Tmax – termin gwarancji najdłuższy zaoferowany w złożonych ofertach

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która przedstawiać będzie najkorzystniejszy bilans ceny i drugiego kryterium oceny ofert, tj. otrzyma najwyższą ocenę punktową obliczoną wg wzoru:

Ocena punktowa  = C + T

 Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

Jednocześnie Hotel Krynica informuje , iż w celu zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z zastrzeżeniem dotyczącym nie otrzymania żadnej oferty.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Hotelem Krynica Marzena Labuda a osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Hotelu Krynica Marzena Labuda lub osobami wykonującymi w imieniu Hotelu Krynica Marzena Labuda czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na :

  1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W   związku z powyższym Hotel Krynica Marzena Labuda  prosi oferentów aby składając swoje oferty załączali stosowne oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym tj. Hotelem Krynica Marzena Labuda.

Hotel Krynica Marzena Labuda informuje iż oferty niezgodne ze specyfikacją zamówienia nie zostaną rozpatrzone.

Hotel Krynica informuje iż w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert  zgodnych z zapytaniem ofertowym unieważni postępowanie związane z wyborem wykonawcy.

 

Ponadto Hotel Krynica zapewnia iż  wybierze najkorzystniejszą ofertę kierując się elementarnymi zasadami obowiązującymi na rynku europejskim m.in.

*zasadą ochrony uczciwej konkurencji

*zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania

*zasadą niedyskryminacji i równego traktowania

W   związku z powyższym Hotel Krynica Marzena Labuda  prosi oferentów aby składając swoje oferty załączali stosowne oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym tj. Hotelem Krynica Marzena Labuda.

Hotel Krynica Marzena Labuda informuje iż oferty niezgodne ze specyfikacją zamówienia nie zostaną rozpatrzone.